POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://gobagz.pl (zwanego dalej: „stroną internetową”).

2. Właścicielem strony internetowej gobagz.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590334, NIP: 5242754308, Regon: 146331264, zwana dalej PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., reprezentowana przez komplementariusza: PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146139035 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 5242751528, numer Regon: 0000422037.

3. Dane osobowe zbierane przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. za pośrednictwem strony internetowej gobagz.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową gobagz.pl

       

1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna– zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej gobagz.pl w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię.

5. Podczas korzystania ze strony internetowej gobagz.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej gobagz.pl. Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na stronie internetowej gobagz.pl takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

8. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. na adres zgodnie z §7, a wtedy PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

     

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. przy prowadzeniu strony internetowej gobagz.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania stroną internetową.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na stronie internetowej.

6. W przypadku skierowania żądania PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

   

  3. Mechanizm cookies, adres IP

 

1. Strona internetowa gobagz.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej.

2. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta na stronie internetowej i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej,
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentowania na stronach informacyjnych, mapy wskazującej lokalizację biura PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera.
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.

7. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.

8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

     

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Prawo do cofnięcia zgody– podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K..
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze strony internetowej, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

         

5. Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 

1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

3. Profilowanie danych osobowych przez PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza stroną internetową, PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż strona internetowa gobagz.pl. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na stronie internetowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

5. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem strony internetowej, PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na stronie internetowej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na stronie internetowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

6. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem strony internetowej, PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na stronie internetowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

     

6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

1. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

     

 7. Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@promotorzy.pl